Eko Sklad – Slovenski okoljski javni sklad

 In EkoSklad, Energetska učinkovitost, Hlajenje, Komfortna klimatizacija, Obnovljivi viri, Ogrevanje, Toplotna črpalka, Trajnost

Eko Sklad z javnimi pozivi ponuja ugodne subvencije in nižje obrestne mere pri kreditih

Eko sklad je javni sklad, ki deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in predstavlja največjo finančno ustanovo, ki je pri nas namenjena za spodbujanje okoljskih naložb z namenom varovanja  okolja.

Ekosklad ikona

Eko sklad vsako leto razpisuje javne pozive, s katerimi dodeljujejo ugodna kreditna sredstva občanom, pravnim osebam in občinam, za različne naložbe na področju varstva zraka, vode in ravnanja z odpadki.

Načini finančnih stimulacij

S ciljem pospeševanja naložb v obnovljive vire in namenom varovanja okolja, je Eko sklad uvedel dva načina stimuliranja:

Eko subvencija: v obliki nepovratnih sredstev, ki jih investitor prejme po izvedbi ukrepa. Subvencije so namenjene fizičnim osebam, lastnikom nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep. Da je investitor upravičen do subvencije mora najprej izbrati ustrezno napravo, saj se pravica do nepovratne finančne spodbude dodeli za nakup in vgradnjo le tistih naprav, ki dosegajo predpisano mejo energijske učinkovitosti, skladne s pogoji razpisa, objavljenega na spletni strani Eko sklada. Poleg tega je pomembno, da je postopek pravilno izpeljan, saj je ključnega pomena to, da je v času trajanja razpisa in pred izvedbo ukrepa ter vgradnjo sistema, oddana popolna vloga. Višina subvencije je odvisna od izvedenega ukrepa, z njo pa si investitor lahko bistveno skrajša dobo odplačevanja investicije.

Eko kredit: s subvencionirano obrestno mero za delno ali celotno financiranje investicije. Krediti Eko sklada so namenjeni za fizične in pravne osebe z namenom njihovih naložb v obnovljive vire energije. Eko sklad s partnersko banko subvencionira obrestno mero kredita in s tem ponudi ugodno financiranje nakupa in vgradnje naprave.  Eko sklad tako pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja.

Kateri javni poziv je zanimiv iz vidika ogrevanja in hlajenja

Iz vidika ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri energije in učinkovito rabo energije je trenutno najbolj zanimiv razpisan javni poziv: Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16, ki zajema naslednje ukrepe:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
 3. gospodarjenje z odpadki,
 4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
 5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije

Najbolj zanimiv ukrep:

Iz vidika ogrevanja in hlajenja je najbolj zanimiv A ukrep, med katerega sodijo med drugim tudi:

 • Ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije,
 • Nakup naprave za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije iz obnovljivih virov energije,

Ekosklad

Kdo je upravičen do sredstev in kakšna je njihova višina

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 5 milijonov EUR. Do kredita so upravičene pravne osebe, najvišji delež kredita pa je 85% priznanih stroškov naložbe. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR.

Za javni poziv 56PO16 so določena področja z najvišjim deležem kredita in sicer:

 • 85 % za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • 85 % za naložbe zmanjšanja onesnaževanja zraka,
 • 80 % za naložbe gospodarjenja z odpadki,
 • 80 % za naložbe v varstvo voda in
 • 75 % za naložbe odvajanja odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Na osnovi vrednotenja vloge po okoljskih merilih se za naložbe, ki ne dosegajo najvišjega možnega števila točk, delež kredita sorazmerno zniža za največ 20 %.

Kaj so glavni pogoji, da vloga ne bo zavrnjena:

Potrebno je paziti na to ali razpis velja za fizične ali za pravne osebe. Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena, saj drugače vlagatelj ni upravičen do nepovratnih sredstev. Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, da vloga ne bo zavrnjena, pa lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec!

Kaj se upošteva pri financiranju naložbe

Priznani stroški  naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe (razen stroškov nakupa zemljišč). Mednje štejemo:

 • stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav,
 • stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali ne patentiranega tehničnega znanja,
 • stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in
 • vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo

Pri energijski prenovi obstoječih stavb priznani stroški pri ogrevanju in hlajenju vključujejo:

 • vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja z visokim izkoristkom energije,
 • vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega sistema ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka), pri čemer mora: – centralni sistem, skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/m3 h, ali – lokalni sistemi izkazovati vsaj 65 % energijsko učinkovitostjo pri vračanju toplote odpadnega zraka,
 • ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za proizvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.

Kako se vrednotijo vloge

Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

 • splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem (največ 40 točk),
 • ustreznost tehnološke rešitve (največ 20 točk),
 • stopnja ogroženosti okolja – zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter sanacija okolja (največ 40 točk).

Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je 100.

Po prejetju finančnih sredstev:

Prejemniki finančne spodbude morajo Eko skladu poročati o okoljskih učinkih, ki so jih z naložbo dosegli v najkasneje treh letih po zaključku naložbe. Pri tem mora poročilo vsebovati opis sprememb obremenjenosti okolja izražen z vrednostmi ustreznih parametrov pred in po izvedbi naložbe.

Rok prijave:

Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Pri pridobitvi finančnih sredstev vam mi lahko pomagamo

Ker želimo v podjetju Menerga svojim partnerjem zagotavljati celovito ponudbo in ker se zavedamo, da je investicija v nov ogrevalni/hladilni sistem lahko visoka, vam z našimi produkti in znanjem lahko pomagamo pri pridobitvi nepovratnih finančnih sredstev.

Vse naše naprave so izjemno energetsko učinkovite, saj ima večina izmed njih tudi do 90% temperaturni učinek. Ena izmed najbolj zanimivih in revolucionarnih naprav je zagotovo Rewatemp hibridna naprava v kateri sta združena toplotna črpalka in hladilni agregat. Naprava postavlja nove standarde v tehnologiji toplotnih črpalk saj pri svojem delovanju uporablja energetsko učinkovite vire obnovljive energije.

Rewatemp_Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kombinirani napravi

Rewatemp – Toplotna črpalka in hladilni agregat v eni kombinirani napravi

Njeno vzporedno delovanje, brez preklapljanja med ogrevanjem in hlajenjem, zagotavlja minimalne stroške porabljene energije, zato se naložba povrne v manj kot treh letih. Prednost naprave je ta, da jo v svoj obstoječi sistem lahko umesti vsaka zgradba, zato je primerna za vse, ki želijo povečati svoj potencial za varčevanje energije.

Neprekosljiva energetska učinkovitost naprave Rewatemp bo v vašem projektu znatno povečala verjetnost pridobitve subvencioniranih sredstev na eko javnih razpisih/ponudbah kot je Eko sklad.

Več o napravi si lahko preberete na naslednji povezavi: Rewatemp.

Če povzamemo…

Z investicijo v takšno napravo in sodelovanjem na javnem pozivu Ekosklada bo vaša investicija v ogrevanje in/ali hlajenje ugodnejša, poleg tega pa boste pripomogli k čistejšemu okolju in ob tem dolgoročno prihranili pri stroških za energijo.

Več o Eko skladu ter o višini posameznih subvencij, pogojih in omejitvah, ki so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji, lahko preberete na spletni strani Eko sklada.

Želimo vam veliko uspeha pri izvedbi!


Viri:

Ekosklad – www.ekosklad.si

Slika 2-  Photo credit: christianreimer via Foter.com / CC BY-SA

VAS ZANIMA VEČ O HIBRIDU REWATEMP – TOPLOTNI ČRPALKI IN HLADILNEM AGREGATU V ENI NAPRAVI?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search