Spodbude EkoSklad 2022: Kako vam lahko pomagamo do subvencije za skoraj ničenergijske stavbe?

 In EkoSklad, Energetska učinkovitost, Klimatske naprave, Obnovljivi vir energije, Razpis

Slovenski Okoljski Javni Sklad, EkoSklad je za leto 2022 je objavil nove javne pozive preko katerih so na voljo ugodni krediti in nepovratna sredstva oz. 20% subvencije za skoraj ničenergijske stavbe.

Občine in podjetja, ki strmijo za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb lahko pridobijo finančno subvenciojo za:

Višina sofinanciranja subvencij za skoraj ničenergijske stavbe

Za podjetja so na voljo spodbude v višini od 85 do 150 EUR na m2, pri občinah so na voljo spodbude v višini –  od 240 do 400 EUR na m2.

 • Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Maksimalna višina subvencioniranega zneska znaša 200.000 EUR
 • Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3%.

Čas financiranja: do porabe sredstev.

Kako vam lahko pomaga Menerga?

 • Naredimo idejni koncept projekta ter na osnovi energetskega svetovanja pripravimo energetski koncept, ki predvidi kakšna bo realna poraba energije v stavbi.
 • V vaš projekt uvrstimo ustrezno energetsko učinkovito tehnologijo, ki je primerna za pridobitev subvencije in vam zagotovi izpolnjevanje kriterijev prijave na subvencije vaše skoraj ničenergijske stavbe.
 • Priprava in oddaja zahtevka za EkoSklad, ki vam lahko pridobi 20% subvencijo.
 • Dobava in zagon energetsko učinkovitih naprav za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.

Na podjetju Menerga smo pripravili pomoč in svetovanje za vse stranke, ki se želijo prijaviti na kateregakoli od spodaj predstavljenih ukrepov. Za več informacij se lahko obrnete neposredno na naše prodajne svetovalce, ki bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja ali na info@menerga.si.

Skupaj lahko poiščemo način kako je najbolj smiselno urediti prijavo in kako si lahko zagotovite subvencijo za energetsko najbolj učinkovito tehnologijo na trgu, ki vam bo zagotovila pot do vaše skoraj ničenergijske stavbe.

palfinger_logo

Pri podjetju Menerga smo za podjetje Palfinger iz Maribora uspešno opravili vse zgornje korake in zagotovili energetsko učinkovite sisteme za katere je bila prejeta 20% subvencija.

Upravičeni stroški za finančno spodbudo za skoraj ničenergijsko stavbo

Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:

 • nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
 • nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
 • nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
 • nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
 • izvedba meritve zrakotesnosti stavbe; in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

 

Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, urejanje cest, dovozov ipd., so lahko upravičeni stroški le za dodelitev kredita. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.

Subjekti upravičeni do nepovratne finančne spodbude EkoSklad-a

Nabor občinskih stavb, ki so upravičene do nepovratnih finančnih spodbud: stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport, stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, stavbe javne uprave.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

 

Pomembno: Naložbe se lahko pričnejo izvajati šele po oddaji vloge za pridobitev spodbude, izjemoma pa bodo do spodbud upravičeni tudi tisti občani in občine, ki so z izvedbo naložb začeli v obdobju od 1. 1. 2021 do objave novih javnih pozivov.

Kriteriji za skoraj ničenergijsko stavbo za poziv EkoSklad-a

Javni poziv navaja naslednje kriterije za skoraj ničenergisjko stavbo, ki jo gospodarska družba mora izpolnjevati, da  se prejmejo finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe:

»Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES1, izračuna po metodologiji PHPP2 za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale zaključne dokumentacije, navedene v javnem pozivu. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr.,197/20 in nasl.) in usklajena s PHPP izračunom ter ostalimi dokazili, navedenimi javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor in pridobljeno uporabno dovoljenje, kot to določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: GZ). 

 

Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe QK se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati:

 • QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za stanovanjske stavbe,
 • QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤   6,0 kWh/(m3a) za ostale stavbe. 

 

Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.

 

Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

 

Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo, ob upoštevanju razumnih stroškov.

 

Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati: 

 • U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.)
 • U ≤ 0,17 W/(m2K), če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo ipd.).

 

Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. 

 

Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %. 

 

V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.  

 

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom. 

 

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.«

EKO SKLAD logotip

EkoSklad v objavi javnega poziva – Uradni list RS št. 209/2021 – nepovratne finančne spodbude oz. subvencije za skoraj ničenergijske stavbe

Javni poziv navaja naslednje kriterije za skoraj ničenergisjko stavbo, ki jo gospodarska družba mora izpolnjevati, da  se prejmejo finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe:

»Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.«

EKO SKLAD logotip

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recommended Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search