Rekonstrukcija zgradbe

 In Arhitektura, Energetska učinkovitost, Projektiranje, Učinkovita raba energije

Rekonstrukcija zgradbe: kako načrtovati rekonstrukcijo, na kaj paziti pri načrtovanju rekonstrukcije energetike.

 

Pri  rekonstrukciji objekta je potrebno najprej ugotoviti obseg predvidene rekonstrukcije ter tip in namembnost objekta. Glede na veličino posega se določa po kakšni poti bo tekla rekonstrukcija oz. katere pravilnike in tehnične smernice bo potrebno upoštevati.

 

Osnova za novogradnje in rekonstrukcije je:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah na kratko PURES

sprejet leta 2008 in dopolnjen 2010. V aktih pravilnika PURES so tehnične smernice in pravilniki, ki podrobneje definirajo tehnične detajle posamezne stroke (gradbeno, strojno in elektro).

Skladno z obsegom in veličino posega se pripravi ustrezna projektna dokumentacija, ki mora upoštevati zgoraj navedene pravilnike in pripadajoče tehnične smernice.

 

Kaj je PURES?

Pravilnik PURES določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju:

 • toplotne zaščite,
 • ogrevanja,
 • hlajenja,
 • prezračevanja
 • ali njihove kombinacije,
 • priprave tople vode in
 • razsvetljave v stavbah,
 • zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter
 • metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13).

 

Obseg rekonstrukcije

Če pri rekonstrukciji posegamo v več kot 25 odstotkov površine toplotnega ovoja se upoštevajo zahteve določb PURES od člena 8. do 12., če je to tehnično izvedljivo.

Če pa posegamo v manj kot 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, pri investicijskih in drugih vzdrževalnih delih,  oz. če gre za objekt manjši od 50 m2, je potrebno upoštevati samo toplotno prevodnost gradbenih elementov skladno s tehnično smernico TSG-1-004.

 

Tip gradnje, ki ne spada pod zahteve PURES

 • Stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij
 • Rezervoarji, silosi in skladišča
 • Nestanovanjske kmetijske stavbe
 • Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe
 • Nadstrešnice, javne sanitarije, zaklonišča
 • Industrijske stavbe kjer predvidena potrebna temperatura ne presega 12°C, ali notranji viri toplote zagotavljajo več kot polovico toplotnih potreb objekta.

 

Tehnična izvedljivost

Glede na to, da PURES pri rekonstrukciji zahteva upoštevanje členov od 8. do 12. obstajajo tudi izjeme, ki dovoljujejo neupoštevanje katere od navedenih točk. Gre predvsem za to da so dane tehnične zmožnosti za njihovo izvedbo (npr. statika objekta, zadostne višine etaž, itd) in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine, v kolikor objekt spada v to skupino.

 

Rekonstrukcija zgradbe-Cukrarna_Menerga_1

Rekonstrukcija zgradbe-Cukrarna

 

Arhitektura in toplotna zaščita

Skladno s PURES se pri rekonstrukciji najprej posvetimo gradbenemu delu v sledečih dveh členih v kolikor je to tehnično izvedljivo:

 

8. člen – Arhitekturna zasnova

Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da je razmerje med površino toplotnega ovoja stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega stališča ugodno, da so prostori v stavbi energijsko optimalno razporejeni, in da materiali in elementi konstrukcije ter celotna zunanja površina stavbe omogočajo učinkovito upravljanje z energijskimi tokovi.

9. člen – Toplotna zaščita

(1) S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja je treba:

–        zmanjšati prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe,

–        zmanjšati podhlajevanje ali pregrevanje stavbe,

–        zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, in

–        nadzorovati (uravnavati) zrakotesnost stavbe.

(2) Stavbe je treba projektirati in graditi tako, da je vpliv toplotnih mostov na letno potrebo po energiji za ogrevanje in hlajenje čim manjši in da toplotni mostovi ne povzročajo škode stavbi ali njenim uporabnikom.

 

Z upoštevanjem teh dveh členov se ustvari pogoje za minimalne toplotne in hladilne potrebe rekonstruiranega objekta. Posledično so vse potrebne strojne instalacije in oprema primerno manjši in s tem je investicija v strojne instalacije manjša. Hkrati pa je poraba energije rekonstruiranega objekta enormno manjša.

 

Pri rekonstrukciji objekta se lahko uveljavlja tudi finančne vzpodbude in ugodni krediti iz EKO sklada za fizične in pravne osebe.

 

 

Energetika in strojne instalacije

Skladno s PURES se pri rekonstrukciji energetike oz. strojnih instalacij navezujemo na sledeče tri člene:

10. člen – Ogrevanje

Projektirani in izvedeni sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih izgubah zagotoviti takšno raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, oziroma je določena v projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.

11. člen – Hlajenje

(1) S projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov je treba zagotoviti, da se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb.

(2) Če z uporabo rešitev iz prejšnjega odstavka v stavbi ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem intenzivnega nočnega hlajenja oziroma prezračevanja stavb in druge alternativne rešitve.

(3) Če z uporabo rešitev iz prvega in drugega odstavka tega člena v stavbi ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem za hlajenje stavbe. Energijsko učinkovit hladilni sistem se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev hladu in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, izborom ustrezne projektne temperature hladilnega sistema in njegovim uravnoteženjem ter regulacijo temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.

12. člen – Prezračevanje

 (1) Če ni mogoče izvesti naravnega prezračevanja za doseganje kakovosti zraka v prostorih v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, se sme projektirati in izvesti sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja.

(2) Energijska učinkovitost prezračevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih naprav in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, najmanjšo še potrebno količino zraka, uravnoteženjem sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.

(3) Vgrajeni mehanski ali hibridni sistemi prezračevanja stavb morajo zagotoviti učinkovito vračanje toplote zraka.

 

Rekonstrukcija po rekonstrukciji

Rekonstrukcija zgdrabe_Menerga_2

Ne glede na izvedeno projektno dokumentacijo rekonstrukcije, ki nastane na podlagi izmer oz. obstoječe projektne dokumentacije se v času same izvedbe rekonstrukcije ugotavlja realno stanje gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij in elektro instalacij. Na podlagi tega se v času same izvedbe marsikateri del projektne dokumentacije rekonstrukcije spremeni oz. dodela, saj ga v času pred izvedbo ni bilo mogoče predvideti. Skladno s tem se pri rekonstrukciji pričakujejo tudi večja odstopanja v investiciji.

Pri rekonstrukciji je realno pričakovati odstopanja glede na projektno dokumentacijo rekonstrukcije in s tem mora investitor računati tudi na možnost večje investicije kot pričakovano. Splošno znano je, da je rekonstrukcija po navadi dražja kot izdelava primerljivega novega objekta.

V podjetju Menerga vam poleg energetskega svetovanja, strokovnega in projektantskega nadzora pri gradnji nudimo tudi energetski pregled stavb, s katerim pomagamo pri optimizaciji energetike še pred gradnjo ali rekonstrukcijo zgradbe in s tem poskrbimo za nizko potrošnjo energije zgradbe v prihodnosti.

VAS ZANIMA VEČ O ENERGETSKEM PREGLEDU ZGRADB?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search