Klimatizacija in prezračevanje vrtcev

 In Energetska učinkovitost, Klimatizacija, Komfortna klimatizacija, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Regenerator, Rekuperator, Vrtec

Klimatizacija in prezračevanje vrtcev

Pri načrtovanju novih vrtcev ali pri sanaciji obstoječih vrtcev mora biti posebna pozornost namenjena prezračevanju in klimatizaciji. Objekt mora biti zasnovan racionalno in energijsko varčno, pri čemer so upoštevani tehnični in okoljski standardi, kot tudi načela trajnostne gradnje.

Poleg naštetega mora stavba uporabnikom – otrokom in uslužbencem, nuditi primerno ugodje.  Da se to ugodje zagotovi, je potrebno:

  • vzdrževanje temperature (ogrevanje, hlajenje),
  • zagotavljanje ustrezne količine zraka
  • in odvajanje škodljivih emisij iz prostora

 

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev

 

Zakaj sveži zrak?

Za potrebe dihanja

Odrasel človek pri sedečem delu potrebuje približno 0,5 m3  svežega zraka na uro. V izdihanem zraku je približno 0,4% ogljikovega dioksida (CO2). Po Dr. Max von Pettenkoferju, pionirju na področju higiene je dovoljena količina CO2  v vdihovanem zraku 0,1%. Iz tega sledi, da človek za normalno dihanje potrebuje približno 20 m3 svežega zraka na uro.

Za normalno življenje človek potrebuje zrak, hrano, vodo in obleko. Od tega je zagotovo najpomembnejši zrak, saj brez njega preživimo brez posledic največ 3 minute. Seveda je samoumevno, da je zrak na razpolago, vendar se moramo zavedati, da je to samo v neoporečnem in odprtem okolju. Kakor hitro našo okolico omejimo na določen prostor, temu ni več tako, zato moramo zrak kontrolirano zagotavljati.

V prostorih vrtca, kjer so mladi intenzivno razvijajoči se otroci, zaprti po več ur, je potrebno v skladu s slovensko zakonodajo (Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb) zagotoviti ustrezno prezračevanje.

Kvaliteta zraka zavisi od koncentracije CO2, ki se meri v enotah ppm (parts per million – število delcev na milion). Mejna vrednost je 1000 ppm, pogojno pri kratkotrajnih obremenitvah do 1500 ppm.

V naslednjem grafu se vidi vpliv koncentracije na počutje:

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev- skala vpliva koncentracije CO2

Zaradi emisij

Gradbeni materiali in oprema vrtcev sproščajo emisije najrazličnejših snovi, ki so zdravju škodljive in jih je potrebno stalno odvajati iz prostora. Zaradi tega je količino svežega zraka, potrebno za dihanje, povečati še za odvajanje emisij. Vrednosti, ki jih je potrebno upoštevati v vrtcu, so določene v zgoraj omenjenem pravilniku.

Tabela dopustne koncentracije notranjih onesnazevalcev zraka

 

Radon…

Radon je naravnega izvora in na določenih območjih Slovenije so njegove koncentracije višje od priporočenih. Je nereaktiven plin, brez barve, vonja in okusa in prehaja iz zemlje, kamenin, podtalnih vod itd. Številne študije dokazujejo in pojasnjujejo škodljivost za prebivalstvo. Dokazano je, da je poleg kajenja izpostavljenost radonu drugi najbolj pogost vzrok nastanka pljučnega raka pri ljudeh, ki ne kadijo. Dva odstotka vseh rakavih obolenj, ki jih beležijo v Evropi, naj bi bila posledica izpostavitve radonu.

V Sloveniji je določena povprečna mejna vrednost letne koncentracije radona v zraku za bivalno okolje 400 Bq/m3 , priporočena do 200 Bq/m3.

 

Sprejeta EU direktiva 90/143 EURATOM priporoča letno vrednost koncentracij za stanovanjske prostore. Za stavbe zgrajene po letu 1990 koncentracija ne sme prekoračiti 200 Bq/m3 in za zgradbe, zgrajene pred letom 1990 pa 400 Bq/m3.

 

Potrebna količina svežega zraka v vrtcu

Po pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb je minimalna količina svežega zraka za vrtce, vključno z dodatkom za emisij je 10,1 m3/hm2.

Za igralnico, ki meri 60 m2, je potrebna količina svežega zraka 600 m3/h, kar pomeni 2-3-kratna izmenjava zraka na uro. Ob predpostavki, da je v igralnici 20 otrok, je to 30 m3/h na osebo, kar je tudi priporočljiva vrednost.

Izjemno pomembne so tudi vrednosti radona. Zmanjševanje ali preprečevanje škodljivosti Radona je mogoče s stalnim prezračevanjem prostorov vrtcev. To še posebno velja za obstoječe vrtce, kjer izbira primerne lokacije vrtca ni več mogoča.

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev-mrezni prikaz koncentracij radona

 

 

Prezračevanje in energetska učinkovitost

Da bi se v vrtcih zagotovila ugodna mikroklima, je skladno z zakonodajo potrebno poskrbeti za ustrezno kontrolirano prezračevanje. Zaradi zahtev energetske varčnosti, se običajno predvidi prisilno prezračevanje z napravami, ki imajo visoki učinek vračanja energije iz odpadnega zraka na sveži zrak (rekuperacija ali regeneracija).

Ker se po pravilniku o gradnji vrtcev zahteva tudi kontrolirana relativna vlaga, je priporočljivo, da se uporabijo prezračevalne naprave, ki so poleg vračanja toplote, sposobne učinkovito vračati tudi vlago (regeneracija).

Primer takšne naprave je naprava Resolair, ki ima učinek vračanja

  • toplote preko 90% in
  • vlage preko 72%.

 

 

 

Primer merjenja mikroklimatskih razmer

V spodnjem grafu so prikazane meritve stanja mikroklime v razredu osnovne šole Destrnik, kjer je izvedeno prezračevanje s takšno napravo. Razmere v učilnici so podobne razmeram v igralnici v vrtcu.

Klimatizacija in prezracevanje vrtcev-intervalna meritev koncentracije CO2

Intervalna meritev koncentracije CO2, T in RH v OŠ Desternik v učilnici / 25. 2. 2013 med 10:09 in 11:42

 

Iz meritev izhajajo naslednji zaključki:

Povprečje: Tn = 20,97 °C RHn = 32,68 % CO2n = 1041 ppm
Min:   Tn = 19,50 °C RHn = 29,70 % CO2n = 712 ppm
Max:     Tn = 21,60 °C RHn = 34,70 % CO2n = 1306 ppm

Število oseb: 20 – 25 učencev + učitelj

  • temperatura v učilnici se giblje v mejah optimalnega.
  • ob normalni popolnjenosti učilnice z učenci, sistem centralnega prezračevanja uspešno vzdržuje primerno kvaliteto zraka.
  • pri nazivnem, običajnem delovanju CPS v učilnici je glasnost v mejah primernosti (manjša od 35 dB)
  • splošna ocena mikroklime v prostoru je dobra, pri čemer je relativna vlaga na spodnji meji

 

Če povzamemo…

V sodobnem svetu se ljudje pretežno časa svojega življenja nahajamo v zaprtih prostorih, zato je zelo pomembno, kakšen zrak dihamo. Za trajno ohranjanje zdravja je kvaliteta zraka najpomembnejši dejavnik. Ob zavedanju, da so otroci naše bogastvo in bodočnost, je zelo pomembno, da se imajo v svoji najintenzivnejši fizikalni in umski fazi razvoja najustreznejše pogoje, in tu je kvaliteta zraka in odsotnost škodljivih emisij na prvem mestu!

 

VAS ZANIMA VEČ O KLIMATIZACIJI IN PREZRAČEVANJU VRTCEV?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search