Subvencije za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

 In Obnovljivi vir energije, Razpis

Slovenski Okoljski Javni Sklad, EkoSklad je objavil nove javne pozive preko katerih so na voljo ugodni krediti in nepovratna sredstva oz. 20% subvencije za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude. Podjetja, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ter pravne osebe javnega prava, ki načrtujejo nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive energije, lahko pridobijo finančno spodbudo za:

 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; (naprave Rewatemp, Rewatemp Hydrotemp).
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi (določene naprave Thermocond tip 19, 29, 38 in 39, Trisolair tip 52 in 59, Dosolair tip 54, Adsolair tip 56 in 58, Resolair tip 64 in 68 in Adconair tip 76). Potreben je natančen preračun za točno izbrano dimenzijo naprave pri točno določenih pogojih delovanja. Preračun opravi Menerga, ko je naprava izbrana.

Z namenom informiranja zainteresirane javnosti, je Eko sklad objavil seznam o toplotnih črpalkah, katere izpolnjujejo pogoje trenutnih aktualnih javnih pozivov Eko sklad-a.

Naše toplotne črpalke so okolju prijazne in omogočajo učinkovito rabo energije, zato so stranke pri nakupu le-teh upravičene do finančnih spodbud Eko sklada v višini do 20%.

Zaradi vseh tehničnih ustreznosti, sta se naši geotermalni toplotni črpalki RewaTemp in Rewatemp Hydrotemp uvrstili na seznam tistih toplotnih črpalk, ki so upravičene do subvencije.

VIŠINA SOFINANCIRANJA SUBVENCIJ ZA NOVE NALOŽBE V UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA GOSPODARSTVO

 • Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Maksimalna višina subvencioniranega zneska znaša 200.000 EUR
 • Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3%.
ekosklad

KAKO VAM LAHKO POMAGA MENERGA?

Za geotermalne toplotne črpalke Rewatemp in Rewatemp Hydrotemp:

 • Preverite ali ustrezate kot poslovni subjekt vsem kriterijem razpisa Eko sklada.
 • Izberite geotermalno toplotno črpalko Rewatemp ali Rewatemp Hydrotemp.
 • Priprava in oddaja zahtevka za EkoSklad, ki vam lahko pridobi 20% subvencijo.
 • Dobava in zagon geotermalnih toplotnih črpalk.

Za prezračevalne in klimatske naprave:

 • Naredimo idejni koncept projekta ter na osnovi energetskega svetovanja pripravimo energetski koncept, ki predvidi kakšna bo realna poraba energije v stavbi (ni del upravičenih stroškov subvencije).
 • V vaš projekt uvrstimo ustrezno energetsko učinkovito tehnologijo, ki je primerna za pridobitev subvencije in vam zagotovi izpolnjevanje kriterijev prijave na subvencije.
 • Priprava in oddaja zahtevka za EkoSklad, ki vam lahko pridobi 20% subvencijo.
 • Dobava in zagon energetsko učinkovitih naprav za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.

 

Na podjetju Menerga smo pripravili pomoč in svetovanje za vse stranke, ki se želijo prijaviti javni razpis Eko sklad-a. Za več informacij se lahko obrnete neposredno na naše prodajne svetovalce, ki bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja ali na info@menerga.si.

Skupaj lahko poiščemo način kako je najbolj smiselno urediti prijavo in kako si lahko zagotovite subvencijo za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo.

palfinger_logo

Pri podjetju Menerga smo za podjetje Palfinger iz Maribora uspešno opravili vse zgornje korake in zagotovili energetsko učinkovite sisteme za katere je bila prejeta 20% subvencija.

UPRAVIČENI STROŠKI ZA FINANČNO SPODBUDO ZA NOVE NALOŽBE V UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA GOSPODARSTVO

 • Upravičeni stroški naložbe – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, vključujejo:
  − nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
  − nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko,
  − izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin,
  − električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
 • Upravičeni stroški naložbe – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, vključujejo:
  − nakup in vgradnjo prezračevalne naprave,
  − nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
  − nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

Pri dodelitvi nepovratnih sredstev upravičeni stroški ne vključujejo vgradnje drugih elementov ogrevanja in hlajenja (radiatorji, talno ogrevanje, konvektorji, ipd.), lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita.

SUBJEKTI UPRAVIČENI DO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKOSKLAD-A

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna.«

KRITERIJI

Do spodbud Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun.

Pomembno: Omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« pomoči. Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena
nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«. Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči 200.000,00 EUR. V zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.

Nepovratna sredstva so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:

 • namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
 • stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnin, ki je v njihovi so/lasti. Za stavbe s tremi in več deli je za skupne naložbe v ukrepe, ki so predmet tega javnega poziva spodbuda lahko dodeljena le, če je upravičena oseba izključni (edini) lastnik vseh delov stavbe. Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje pogoja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev spodbude).

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

JAVNI POZIV 92FS-PO21 FINANČNE SPODBUDE ZA NOVE NALOŽBE V UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA GOSPODARSTVO

TVOJ NASLEDNJI KORAK

Naročite se na…

Stopite z nami v…

Sledite nam na…

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search