Strokovni nadzor

Odgovorno, zanesljivo in transparentno izvajanje strokovnega nadzora pri strojnih instalacijah.

Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi strojnih instalacij

Pri podjetju Menerga nudimo strankam izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo strojnih instalacij. Ponudba strokovnega nadzora se izvaja na osnovi 85. čelna ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS 102/2004) in v skladu s projektno dokumentacijo ter načrti strojnih instalacij PZI.

Obseg storitve

Obseg strokovnega nadzora pri izvedbi strojnih instalacij ponavadi zajema ureditev naslednjih nalog:

 • Opravimo strokovni nadzor v skladu z ZGO-1-UPB1,
 • Pregled projektne dokumentacije PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja),
 • Pregled projektne dokumentacije PZI (Projekt za izvedbo),
 • Sodelovanje s projektanti in izvajalci pri morebitnem usklajevanju projektne dokumentacije,
 • Skrb za stalno sodelovanje med vsemi udeleženci del predmetne izvedbe,
 • Udeležba na rednih tedenskih operativnih sestankih v skladu z obravnavano problematiko izvedbe, ter zagotavljanje ustreznih zapisov ter kontrola realizacije sklepov,
 • Občasna kontrola izvedbe del, izven rednih tedenskih operativnih sestankov,
 • Pregled in potrjevanje (količinsko in cenovno) morebitnih dodatnih ponudbenih predračunov izvajalcev,
 • Pregled in potrjevanje mesečnih situacij,
 • Strokovna pomoč pri terminski, finančni in tehnični kontroli ter spremljanje realizacije izvajalskih pogodb in eventualnih aneksov k tem pogodbam,
 • Obveščanje naročnika in investitorja o nepredvidenih, dodatnih ali manj delih ter o napredovanju del po potrjenem terminskem planu,
 • Pregled materialov in opreme pred vgraditvijo ter kontrola ustreznosti certifikatov,
 • Nadzor nad uporabo predpisov, standardov, normativov, norm kvalitete in zahtev investitorja,
 • Pregled in potrditev končne situacije in izdelava končnega obračuna
 • Sodelovanje pri preizkušanju posameznih tehničnih naprav in sklopov instalacij
 • Sodelovanje v komisiji za kvalitetni pregled izvedenih del ter skrb za odpravo pomanjkljivosti iz omenjenega zapisnika,
 • Skrb za zagotovitev potrebne dokumentacije za tehnični pregled,
 • Sodelovanje na tehničnem pregledu ter skrb za odpravo pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem pregledu,
 • Priprava morebitnih pisnih poročil o izvedbi na posebno željo investitorja.

Naloge in zadolžitve – ter obseg nalog in zadolžitev – pri strokovnem nadzoru strojnih instalacij je mogoče določiti skupaj z investitorjem in jih prilagoditi tako, da kar se da optimalno služijo potrebam projekta.

Prednosti strokovnega nadzora strojnih instalacij

 • Investitor lahko prepusti skrb strokovnjakom iz področja strojnih instalacij, ki na podlagi projektnih izkušenj razumejo prednosti in slabosti rešitev,
 • Na osnovi več desetletnih izkušenj lahko vnaprej predvidimo možne točke spotike,
 • Strokovni nadzor instalacij pri izvedbi lahko odpravi napako še preden slednja preraste v problem.
 • Tekoč potek projekta strojnih instalacij in preprečevanje nepotrebnih časovnih zastojev pri gradnji zaradi aktivne koordinacije vpletenih, sprotnega pregleda nad situacijo ter jasnega poteka del.